• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts zemesgabals Jaunciema gatvē 6, Rīgā (Bukultos)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. » Tiek izsolīts zemesgabals Jaunciema gatvē 6, Rīgā (Bukultos)
Adrese: Jaunciema gatve 6, Rīga
Platība: 3327 m²
Cena: 31 700 EUR (9,53 EUR/m²)
Izsole: 24.08.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 128 0355) Jaunciema gatvē 6 atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Bukultu apkaimē – kvartālā starp Juglas kanālu, Jaunciema gatvi un Kanāla ielu.

Zemesgabals pieguļ Jaunciema gatves sarkanajām līnijām posmā, kur iela vēl nav izbūvēta.

Šobrīd zemesgabalam iespējams piekļūt no Jaunciema gatves pa esošo piebraucamo ceļu caur Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Jaunciema gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0351), un caur privātpersonai piederošo zemesgabalu Jaunciema gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0229), (piekļuve nav reģistrēta zemesgrāmatā).

Zemesgabala daļa ~1303 m2 platībā aprobežota ar Juglas kanāla aizsargjoslu (tauvas josla) 10 m platumā, kurai jānodrošina publiska pieejamība.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabals ir aizaudzis ar zāli un krūmiem, tajā saglabājušās paliekas no bijušajiem ģimenes dārziņiem. Daļa no zemesgabala ir iežogota.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi zemesgabals atrodas:

 • daļēji savrupmāju apbūves teritorijā (Sdz) (~863 m2);
 • daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (A) (~2464 m2);
 • teritorijā, kur atļautās izmantošanas īstenošanai pirms būvniecības uzsākšanas jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana;
 • teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi;
 • virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas teritorijā, t.sk. teritorijā ar applūšanas varbūtību reizi desmit gados.

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz jauktas centra apbūves teritorija (JC2), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa u.c.

Informācija par inženiertīkliem:

Blakus esošajos zemesgabalos izvietotas AS “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 0,4 kV. Gar zemesgabala robežu izvietotas elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 110 kV.

Lietus kanalizācija ierīkota tuvumā esošajā Jaunciema gatvē. SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija ierīkota tuvumā esošajā Jaunciema gatvē (ielas pretējā pusē). Tuvākais gāzesvads (d63 vidēja spiediena pazemes gāzesvads) izvietots pretējā pusē Juglas kanālam – Avotkalnu ielā. Tuvākajā apkaimē siltumtīkli nav izvietoti. Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav skaņotas.

Zemesgabalā vēsturiski atrodas ūdensapgādes urbums, no kura ūdens tiek piegādāts blakus esošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 0100 128 2157 un divas kanalizācijas izsmeļamās akas (bedres) ar pievadiem no minētā nekustamā īpašuma.

Izsoles solis: 300 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 16.08.2018. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.