• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas – darbnīcas Vadžu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.4-9, un piesaistītā zemesgabala nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas – darbnīcas Vadžu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.4-9, un piesaistītā zemesgabala nomas tiesību izsoli
Adrese: Vadžu iela 16, Rīga
Izsoles sākumcena: EUR 41,68 bez PVN mēnesī, izsoles solis EUR 4,00
Pieteikšanās termiņš: No 28.11.2018. līdz 04.12.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kab.
Izsoles datums: 2018. gada 07. decembrī plkst. 13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202. kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz 2019.gada 17.decembrim
Izmantošanas veids: komercdarbībai
Kontaktinformācija
E-pasts: andris.eibelis@riga.lv;diana.dumbre@riga.lv inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Darbnīcas Vadžu ielā 16, kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034,daļa:
1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.4-9 ar platību104,20 m2, (turpmāk – Īpašums),
un zemesgabala Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0348 ar kopējo platību 80589,00 m2) daļa 483,00 m2 platībā, turpmāk – Zemesgabals,Īpašums un Zemesgabals kopā turpmāk – Nekustamais īpašums.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-50

Drošības nauda:
EUR 125,04 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā trīs darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, trīs darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 11,25(ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
Nomniekam pienākums slēgt apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumus.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 335.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: A.Eibelis tālrunis 67037202 un D.Dumbre tālrunis 67026319.