• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību izsoli
Adrese: Burtnieku iela 37, Rīga
Platība: Administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 089 0621 001,daļa: 3.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.1-37 ar platību 721,60 m²; Zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 089 0621, 7216/62079 domājamās daļas, kas atbilst 259,10 m² platībai
Izsoles sākumcena: EUR 737,50, izsoles solis EUR 74,00
Pieteikšanās termiņš: No 08.08.2018. līdz 17.08.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 23.08.2018. plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.
Iznomāšanas termiņš: 12 gadi
Izmantošanas veids: komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202, 67012662
E-pasts: andris.eibelis@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 089 0621 001,daļa:
3.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.1-37 ar platību 721,60 m², (turpmāk – Īpašums),
un piesaistītā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0621, 7216/62079 domājamās daļas, kas atbilst 259,10 m² platībai (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals kopā turpmāk – Nekustamais īpašums.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-50

Drošības nauda:
EUR 2212,50 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 238,13 (ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
Nomniekam pienākums slēgt apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumu ar Nekustamā īpašuma apsaimniekotāju - SIA „Rīgas serviss”.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 335.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: A.Eibelis 67037202 un M.Meiere 67037285.