• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0135), nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0135), nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā
Platība: 20 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1560,00 gadā, izsoles solis EUR 160,00
Pieteikšanās termiņš: No 14.01.2019. līdz 22.02.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 01.martā plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Ērgļu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas darbu uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves (turpmāk - Būve), kas tiks izmantota tirdzniecības, pakalpojumu un komerciāla rakstura vajadzībām, būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026239, 67012611, 67012662
E-pasts: olga.blazevica@riga.lv, irena.scekina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Zemesgabals bez adreses Ērgļu ielas rajonā, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 035 0135, ar platību 20 m2 (turpmāk - zemesgabals).

Drošības nauda:EUR 780,00 Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk - Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Līguma termiņš, ja to atļaus normatīvie akti, var tikt pagarināts, pusēm vienojoties, bez jauna Rīgas domes lēmuma pieņemšanas līdz 7 (septiņiem) gadiem no Līguma spēkā stāšanās dienas, ja Nomnieks lūdz Līguma termiņa pagarināšanu un, ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments, kā arī, ja Nomnieks labticīgi ir pildījis Līguma pienākumus, tostarp tam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Līgumam beidzoties, Nomnieks par saviem līdzekļiem atbrīvo zemesgabalu no Nomniekam un trešajām personām piederošām kustamām lietām, tostarp no Būves, sakopj zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām un dzēš Būvi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas vēsturiskais centrs" un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā, kā arī Ērgļu ielas sarkano līniju robežās, kur nav izbūvēta iela; zemesgabals paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) - izpildei.

Iznomātājs:
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts:
Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.