• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Dubnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0164), daļas “A” nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Sludinājums par neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Dubnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0164), daļas “A” nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Dubnas iela 2 Rīgā
Platība: daļa "A" ar platību 1400 m²
Izsoles sākumcena: EUR 50,00 bez PVN dienā, izsoles solis EUR 5,00
Pieteikšanās termiņš: No 08.08.2018. līdz 24.08.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 28.08.2018. plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.28.08.2018. plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.
Iznomāšanas termiņš: Trīs kalendārās nedēļas
Izmantošanas veids: Publiska pasākuma - atrakciju parka ierīkošana un uzturēšana, bez tiesībām būvēt īslaicīgas lietošanas būves.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202, 67012662
E-pasts: edite.vanaga@riga.lv, irena.scekina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Zemesgabala Dubnas ielā 2, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0164, daļa "A" ar platību 1400 m² (turpmāk - zemesgabals).

Drošības nauda:
EUR 525,00 Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk - Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās nomas maksas (bez PVN) par iznomājamo periodu. Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
Nomnieks veic zemesgabala uzturēšanu, atrakciju parka izveidošanu, atrakciju iekārtu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Nomnieks nodrošina un ir atbildīgs par atrakciju parka apmeklētāju un savu darbinieku drošību un veselību atrakciju ekspluatācijas laikā, par ko Iznomātājs neuzņemas nekādu atbildību;
Līgumam beidzoties, Nomnieks atbrīvo zemesgabalu, demontē atrakciju iekārtas, veic zemesgabala sakopšanu atbilstoši sakārtotas vides prasībām.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā; zemesgabals paredzēts valsts pārvaldes funkciju veikšanai (Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra būvniecībai).

Iznomātājs:
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts:
Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 331.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.