• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 005 0005 8005) nomas tiesību mutisko izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 005 0005 8005) nomas tiesību mutisko izsoli
Adrese: Tērbatas iela 2 E, Rīga
Platība: Būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) platība 2,30 m2 un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005) platība 6,0 m2
Izsoles sākumcena: EUR 155,00 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 16,00
Pieteikšanās termiņš: No 05.03.2019. līdz 22.03.2019. darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 29.martā plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš - divpadsmit gadi.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608; 67012662
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:

Būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) platība 2,30 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005) ar platību 6,0 m2 (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals (turpmāk – kopā Nekustamais īpašums).

Iznomātājs:

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda :

EUR 465,00 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir trīs mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienas laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 133,10 (ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem

Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas 2 domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.