• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā (kadastra Nr.0100 005 0100), nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā (kadastra Nr.0100 005 0100), nomas tiesību izsoli
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 A, Rīga
Platība: kioska, kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001, platība 6,2 m² un zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001, platība 23,0 m²
Izsoles sākumcena: EUR 158,55 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 16,00
Pieteikšanās termiņš: No 19.12.2018. līdz 01.02.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 08.februārī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Aspazijas bulvāra pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.
Izmantošanas veids: komercdarbība
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608; 67012662
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
kiosks, kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001, ar platību 6,2 m2 (turpmāk – Īpašums)
un piesaistītā zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001, ar platību 23 m2 (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals (turpmāk kopā - Nekustamais īpašums).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Drošības nauda:
EUR 475,65 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā).

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir trīs mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā, tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 133,10(ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.

Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.