• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ilūkstes ielā 40B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710294), pirmo nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ilūkstes ielā 40B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710294), pirmo nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Ilūkstes ielā 40B, Rīgā
Platība: 509 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1980,00 gadā, izsoles solis EUR 200,00
Pieteikšanās termiņš: No 05.06.2019. līdz 11.06.2019. darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst.17.00 (07.06.2019. līdz plkst. 14.00)
Izsoles datums: Izsole notiek 13.06.2019. plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves, kas tiks izmantota tirdzniecības, pakalpojumu un komerciāla rakstura vajadzībām (turpmāk – Būve), būvniecība (izvietošana), ierīkošana, uzturēšana un apsaimniekošana, kā arī teritorijas labiekārtošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319, 67012662
E-pasts: signe.noriete@riga.lv, diana.dumbre@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals Ilūkstes ielā 40B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710294), platība 509 m² (turpmāk – zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 990,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā. Uz zemesgabala atrodas īslaicīgas lietošanas būve – tirdzniecības paviljons, kura ekspluatācijas termiņš ir beidzies un kas jānojauc esošajam īslaicīgas lietošanas būves lietotājam 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nomnieks veic Būves būvniecību, kā arī teritorijas labiekārtošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; divu nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Ja Nosolītājs ir esošais īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljona, kam beidzies ekspluatācijas termiņš, lietotājs, viņam Līgumā tiek noteikts papildus pienākums nojaukt esošo īslaicīgas lietošanas būvi – tirdzniecības paviljonu un līdz nelikumīgas būvniecības seku novēršanai maksāt palielinātu nomas maksu, piemērojot koeficentu 1,5.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi. Līguma termiņš, Pusēm vienojoties, var tikt pagarināts, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Pieteikšanās termiņš: no 05.06.2019. līdz 11.06.2019. darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst.17.00 (07.06.2019. līdz plkst. 14.00) Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā, komisijas kontakttālrunis 67012662.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.