• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā (kadastra Nr.0100 035 0030) daļas nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā (kadastra Nr.0100 035 0030) daļas nomas tiesību izsole
Adrese: Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā
Platība: 21 m²
Izsoles sākumcena: EUR 150,00 mēnesī (bez PVN), izsoles solis EUR 15,00
Pieteikšanās termiņš: No 12.04.2019. līdz 18.04.2019.
Izsoles datums: 2019.gada 25.aprīlī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi
Izmantošanas veids: Saldējuma tirdzniecības vietas iekārtošana un saldējuma tirdzniecība. Tālrunis 67012662
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662
E-pasts: irena.scekina@riga.lv;inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 035 0030) daļa 21 m² platībā, turpmāk – Nekustamais īpašums.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Drošības nauda:
EUR 450,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta nomas līguma, turpmāk – Nomas līgums, nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nekustamā īpašuma nomas maksu nomnieks maksā pilnā apmērā visu Nomas līguma darbības laiku neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem.

Nomnieks ir atbildīgs par saldējuma tirdzniecības vietas iekārtošanai un saldējuma tirdzniecības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo saskaņojumu, atļauju un citu dokumentu saņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nomnieks veic Nekustamā īpašuma, tam piegulošās teritorijas un saldējuma tirdzniecības vietas uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu prasības, par veicamajiem darbiem vienojoties ar teritorijas apsaimniekotāju SIA “Rīgas serviss” un Rīgas Centra humanitāro vidusskolu.

Nomniekam saldējuma tirdzniecības piedāvājumā ir jāiekļauj arī šādi saldējumi:
- saldējumi bez laktozes;
- saldējumi, kuros izmantotas dabīgas izejvielas, ieskaitot dabīgas ogas, piens un saldais krējums;
- saldējumi, kuru fasējamās vafeles ir bez palmu eļļas vai palmu eļļas taukiem;
- saldējumi, kuros netiek izmantotas krāsvielas, aromatizētāji, saldinātāji.

Nomniekam nav tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā.

Pieteikšanas termiņš:
No 12.04.2019. līdz 18.04.2019.šādos laikos:
12.04.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00;
15.04.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00;
16.04.2019. un 17.04.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00;
18.04.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.15.00
Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.Rīgas domes Īpašuma departamentā

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330. kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv.

Saldējuma tirdzniecības vietu var apskatīt dabā darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, ar kontaktpersonu A.Eibelis tālrunis 67037202