• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nomas tiesību izsole Slokas ielā 161 k-2, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Nomas tiesību izsole Slokas ielā 161 k-2, Rīgā
Adrese: Slokas iela 161 k-2
Platība: 52,20 m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662, 67026004

Kadastra Nr./apzīmējums: sadzīves pakalpojumu ēkas (ēkas kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001),daļa, 2.stāva telpas Nr.1-2 (telpu grupa 014), turpmāk – Īpašums.

Izmantošanas veids: telpas tiek iznomātas komercdarbībai.

Iznomāšanas termiņš: 12 gadi.

Izsoles nosacītā nomas maksa: saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa par Īpašuma nomu – 1,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN), maksa mēnesī EUR 78,30 (bez PVN).

Izsoles solis: EUR 0,15.

Piesaistītā zemesgabala nomas maksa: īpašums saistīts ar zemesgabalu, kadastra Nr.0100 080 0021, ar kopējo platību 8705,00m2 (turpmāk – zemesgabals), kura īpašuma tiesības Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.907 nostiprinātas fiziskām personām. Starp Rīgas domes Īpašuma departamentu un zemesgabala īpašniekiem ir noslēgti zemesgabala nomas līgumi.

Īpašumam piesaistīta zemesgabala daļa, kas atbilst 104,14m2, proporcionāli iznomātajai telpu platībai. Maksa par Īpašumam piesaistītās zemesgabala daļas lietošanu ir 1,37 EUR/m2 gadā (bez PVN), t.i., 142,67 EUR gadā.

Nomnieka pienākums kompensēt Rīgas domes Īpašuma departamentam zemes nomas maksas maksājumus par Īpašumam piesaistītā zemesgabala daļu.

Drošības nauda: EUR 270,57 drošības nauda tiek ieskaitīta nekustamā īpašuma nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā, bez PVN, kas nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: no 13.04.2018. līdz 18.05.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, 326. kab. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: mutiska izsole notiks 2018.gada 25.maijā, plkst.10.00, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 202. kab.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem – EUR 36,30 (tai skaitā PVN) apmērā.

Īpašumu var nodot  apakšnomā tikai  ar rakstisku Iznomātāja piekrišanu.

Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Nomas līguma projekts: ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rdid.lv

Objekta apskate: objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties.