• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nomas tiesību izsole Nometņu ielā 64, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nomas tiesību izsole Nometņu ielā 64, Rīgā
Adrese: Nometņu ielā 64, Rīgā
Platība: būve (kadastra apzīmējums 0100 057 0141 002) – 4159,60 m²; būve (kadastra apzīmējums 0100 057 0141 003) – 8,4 m²; būve (kadastra apzīmējums 0100 057 0141 004) – 81,6 m²; kopā platība 4249,60 m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Piesaistītais zemesgabals; platība un nomas maksa: zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 057 0141 8002) 8433,00 m²  (turpmāk – zemesgabals);

(Īpašums un zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums)

Maksa par zemesgabala lietošanu tiek noteikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Zemesgabala nomas maksa ir EUR 7460,27 (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 27 centi) gadā.

Izmantošanas veids: Nekustamā īpašuma atjaunošana, īslaicīgas lietošanas būvju novietošana/būvniecība, Āgenskalna tirgus darbības nodrošināšana, Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana.

Izsoles nosacītā nomas maksa: Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 16.01.2018. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa par  Īpašumu ir:

EUR 0,20 par 1 m² mēnesī (bez PVN) – līdz Nekustamā īpašuma atjaunošanas darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021.;

EUR 1,10 par 1 m² mēnesī (bez PVN) –no Nekustamā īpašuma atjaunošanas darbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, vai no 01.12.2021. atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies ātrāk.

Solīšanas kārtība: Solīšana par Īpašumu sākas no:

- EUR 0,20 par 1 m² no iznomājamās platības mēnesī līdz Nekustamā īpašuma atjaunošanas darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021. (turpmāk - sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.1);

EUR 1,10 par 1 m² no iznomājamās platības mēnesī no Nekustamā īpašuma atjaunošanas darbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, vai no 01.12.2021. atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies ātrāk.  (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.2);

Solīšana notiek vienlaikus no sākotnējā nomas maksas apmēra Nr.1 un sākotnējā nomas maksas apmēra Nr.2, solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.

Izsoles solis: Viens izsoles solis ir:

- EUR 0,01 – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.1;

- EUR 0,10 - sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.2.

Drošības nauda: EUR 15888,75 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro 75 centi); drošības nauda tiek ieskaitīta nekustamā īpašuma nomas līguma nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās augstākās Īpašuma nomas maksas un divu mēnešu zemesgabala nomas maksas apmērā, bez PVN.

Iznomašanas termiņš: 30 (trīsdesmit) gadi no nekustamā īpašuma nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: no 07.05.2018. līdz 11.05.2018. šādos laikos: 

- no 07.05.2018. līdz 10.05.2018. no plkst. 8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00;

- 11.05.2018. no plkst. 8.30 līdz plkst.13.00.

Pieteikumi iesniedzami Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kabinetā.

Izsoles veids, datums, laiks ,vieta: mutiskā izsole notiks 2018.gada 18.maijā, plkst.13.00, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 2.stāva zālē (telpa Nr.219)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: piesakoties izsolei, jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņu, kas noformēta atbilstoši izsoles nolikuma pielikuma Nr.3 prasībām, par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezervēšanu vai kredītresursu pieejamību vismaz EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro) apmērā tādā kredītiestādē vai finanšu iestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā jāveic maksājumu EUR 617,10 (seši simti septiņpadsmit euro 10 centi) (tai skaitā PVN) par Īpašuma nosacītās nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Nomas līguma projekts: Ar izsoles nolikumu, tai skaitā Nomas līgumu interesenti var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 3.stāvā, 326. kabinetā, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā http://rdid.lv/lv/rigas_pasv_iznoma/ un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/auc/default.htm

Objekta apskate:  Nekustamo īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku.