• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nomas tiesību izsole Duntes ielā, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nomas tiesību izsole Duntes ielā, Rīgā
Adrese: Bez adreses, Duntes iela, Rīga
Platība: 1654 m²
Cena: Sākotnējās nomas maksas apmērs EUR 2134,31 (bez PVN) gadā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012608, 67012611

Kadastra apzīmējums:

0100 016 2037

Izmantošanas mērķis: 

īslaicīgas lietošanas būvju – mazumtirdzniecības kiosku ar autostāvvietu (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana

Izsoles solis: EUR 220,00

Drošības nauda: EUR 1067,16 Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN), kas nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu ir jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas

Iznomāšanas termiņš:

līdz Duntes ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no līguma spēkā stāšanās.

Līguma termiņš, ja to atļauj normatīvie akti, var tikt pagarināts, Pusēm vienojoties, bez jauna Rīgas domes lēmuma pieņemšanas līdz septiņiem gadiem no līguma noslēgšanas brīža, ja Zemesgabala nomnieks lūdz līguma termiņa pagarināšanu un līguma termiņa pagarināšanai piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments, kā arī, ja Zemesgabala nomnieks ir pildījis līguma pienākumus, tostarp tam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai:

No 25.06.2018. līdz 10.07.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, 326.kabinetā

Izsoles veids, datums, laiks, vieta:

Mutiska izsole notiks 2018.gada 12.jūlijā plkst. 13.30, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 202. kabinetā

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Iznomātājs paziņo par līguma izbeigšanos, brīdinot par to Nomnieku iepriekš, ja tiek uzsākta Duntes ielas pārbūve vai inženierkomunikāciju ierīkošana
Iznomātājs var vienpusēji atkāpties no līguma, ja Zemesgabals ir nepieciešams gājēju vai transporta satiksmes organizēšanai

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela
Nomnieks veic Būves būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; Būves arhitektonisko veidolu vai arhitektonisko risinājumu nosaka arhitektūras konkursa ceļā konkrētai vietai, noteiktam būvju skaitam un platībai, ko saskaņo Rīgas domes Satiksmes departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē

Iznomātājs:

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Nomas līguma projekts:

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.