• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nomas tiesību izsole Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Nomas tiesību izsole Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā
Adrese: Aleksandra Čaka iela 139, Rīga
Platība: Skolas ēkas platība – 2494,90 m2; garāžas platība – 115,90 m2
Izmantošanas veids: Privātās izglītības procesa nodrošināšanai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012608, 67012611

Kadastra apzīmējums: 

skolas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051), garāža (būves kadastra apzīmējums 0100 035 0021 052.

Izsoles nosacītā nomas maksa:

saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa par Īpašumu:

skolas ēkai – 2494,90 m2 platībā – 1,00 EUR/m2 mēnesī, maksa mēnesī EUR 2494,90 (bez PVN);

garāžai – 115,90 m2 platībā – 0,30 EUR/m2 mēnesī, maksa mēnesī EUR 34,77 (bez PVN);

Kopā nomas maksa mēnesī EUR 2529,67 (bez PVN).

Izsoles solis:

EUR 253,00.

Piesaistītā zemesgabala nomas maksa:

Īpašumam piesaistīta juridiskai personai piederoša zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 035 0021) Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā, daļa 2574 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals). Nomnieks kompensē Iznomātājam zemes nomas maksājumus par Zemesgabala lietošanu EUR 7641,59 gadā.

Drošības nauda:

EUR 5000,00 drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN) un divu mēnešu kompensācijas maksas par Zemesgabala lietošanu apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Iznomāšanas termiņš:

12 (divpadsmit) gadi.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: 

no 04.06.2018. līdz 27.06.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, 326. kab. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: 

mutiskā izsole notiks 2018.gada 29.jūnijā, plkst.13.30, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 202.kab.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

Īpašumu ir tiesības nodot apakšnomā tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu, nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 157,30 (ar PVN) apmērā pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Iznomātājs: 

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Nomas līguma projekts: 

ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Objekta apskate: 

objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ekerte 67012608 un I.Ščekina 67012611.