• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 19A, Rīgā (Āgenskalnā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 19A, Rīgā (Āgenskalnā)
Adrese: Mazā Nometņu iela 19A, Rīga
Platība: 1475 m²
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2018.gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 057 0040), atrodas Rīgas pilsētas rietumu daļā, Pārdaugavā, Āgenskalna apkaimē (kvartālā starp Zeļļu ielu, Mazo Nometņu ielu un Eduarda Smiļģa ielu).

Piegulošajos zemesgabalos atrodas divstāvu dzīvojamā un daudzstāvu dzīvojamā apbūve.

Zemesgabalam ir nodrošināts pieslēgums Mazajai Nometņu ielai – „D” kategorijas ielai un Zeļļu ielai – “E” kategorijas ielai.

Zemesgabalā aug koki, veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabals nav iznomāts.

Teritorija:

atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemesgabals atrodas:

- dzīvojamās apbūves teritorijā;

(ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC6), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi citu starpā ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūve u.c.);

- Āgenskalna apbūves aizsardzības teritorijā.

Zemesgabals daļēji atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Skola” (Valsts aizsardzības Nr.6674) Zeļļu ielā 4, Rīgā, aizsardzības zonā.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads d20 (šobrīd nedarbojas), pašteces kanalizācijas vads d200, zemsprieguma elektrisko tīklu kabelis ar ievadu ēkā Mazajā Nometņu ielā 19, Rīgā, kā arī zemesgabalu šķērso elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnija. Citas komunikācijas (ūdensvads d150, ūdensvads d100, sadzīves kanalizācijas vads d1000, zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnijas, SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija, vidējā spiediena gāzes vads, zema spiediena gāzes vads) atrodas Mazajā Nometņu ielā un Zeļļu ielā, tuvākās siltumtrases izbūvētas iekškvartālos līdz ēkām Mazajā Nometņu ielā 17A, Rīgā, un Mazajā Nometņu ielā 26, Rīgā.