• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsole Andreja Saharova ielā 23B

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsole Andreja Saharova ielā 23B
  /   /
Adrese: Andreja Saharova iela 23B
Platība: kadastra apzīmējums 0100 057 0141 002 – 3183 m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611, 67026239
E-pasts: irena.scekina@riga.lv, olga.blazevica@riga.lv

Izmantošanas mērķis: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – maksas autostāvvietas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Sākotnējās nomas maksas apmērs: EUR 1814,31 (bez PVN) gadā.

Izsoles solis: EUR 190,00.

Drošības nauda: EUR 907,16 drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN), kas nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, ir jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Iznomāšanas termiņš: Līdz zemesgabala izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes funkciju veikšanai (bibliotēkas ēkas būvniecībai), bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi.

Līguma termiņš, ja to atļaus normatīvie akti, var tikt pagarināts, pusēm vienojoties, bez jauna Rīgas domes lēmuma pieņemšanas līdz 10 (desmit) gadiem no Līguma spēkā stāšanās dienas, ja Nomnieks lūdz Līguma termiņa pagarināšanu un, ja tam piekrīt Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija, kas ir atbildīga par pašvaldības funkciju īstenošanu izglītības, kultūras un sporta nozarē, kā arī, ja Nomnieks labticīgi ir pildījis Līguma nosacījumus, tostarp tam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 19.03.2018. līdz 23.04.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, 326.kabinetā.

izsoles veids, datums, laiks, vieta: Mutiska izsole notiks 2018.gada 27.aprīlī  plkst.13.30, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 202. kabinetā.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Iznomātājs paziņo par Līguma izbeigšanos, brīdinot par to Nomnieku iepriekš, ja tiek uzsākta zemesgabala plānotā izmantošana valsts pārvaldes funkciju veikšanai (bibliotēkas ēkas būvniecībai).

Nomnieks, veicot Būves būvniecību, ievēro Rīgas pilsētas būvvaldes izvirzītos nosacījumus – zemesgabalā jāsaglabā esošie koki, kā arī jāpapildina ar jauniem koku un krūmu stādījumiem, veidojot vizuāli izteiksmīgu, objekta telpiskajam mērogam atbilstošu  norobežojošu apstādījumu joslu ar ainavu veidojošiem koku vai koku ar krūmu stādījumiem joslu pret daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, tādējādi organiski iekļaujot Būvi pilsētvidē un samazinot negatīvo Būves ietekmi uz vidi un blakus esošajiem zemesgabaliem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam  atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā; zemesgabals ir paredzēts valsts pārvaldes funkciju veikšanai (bibliotēkas ēkas būvniecībai).

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.