• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 010004000278001), nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 010004000278001), nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā
Platība: 20 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1920,00 gadā (bez PVN), izsoles solis EUR 200,00
Pieteikšanās termiņš: No 28.01.2019. līdz 22.02.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019. gada 01. martā plkst.14.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202. kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz zemesgabala izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes uzdevumu un/vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026239, 67012611, 67012662
E-pasts: olga.blazevica@riga.lv, irena.scekina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 010004000278001, platība 20 m² (turpmāk – zemesgabals).

Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves, kas tiks izmantota komercdarbības vajadzībām un kas atbilst Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanu (turpmāk – Būve), būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Drošības nauda: EUR 960,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja šāds pagarinājums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja šāds pagarinājums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.
Zemesgabals saskaņā ar publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (Rīgas domes 17.05.2016. lēmums Nr.3782 (prot. Nr.73, 35.§)) iekļauts šī lokālplānojuma teritorijā.
Būves būvniecība veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc individuāli izstrādāta projekta, projekta izstrādāšanā jāparedz nosacījums, ka tiek saglabāta 1,50 m platībā brīva ietves daļa gājēju kustībai.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.