• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoli
Adrese: Cementa iela 12, Rīga
Platība: Pasta ēkas, kadastra apzīmējums 0100 067 2079 001,daļa: 1.stāva telpas un pagrabstāva telpas ar kopējo iznomājamo platību 406,30 m², un piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 067 2079, 4063/12122 domājamās daļas, kas atbilst 914,36 m² platībai
Izsoles sākumcena: EUR 347,94 bez PVN mēnesī; Izsoles solis: EUR 35,00
Pieteikšanās termiņš: No 24.01.2019. līdz 22.02.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 01.martā plkst.13.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.kab.
Iznomāšanas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi
Izmantošanas veids: komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
pasta ēkas, kadastra apzīmējums 0100 067 2079 001,daļa:
1.stāva telpas Nr.22-24 ar platību 99,60 m2;
pagrabstāva telpas Nr.28-30 un Nr.36-38 ar platību 306,70 m2, kopējā iznomājamā platība 406,30 m2, (turpmāk – Īpašums),
un piesaistītā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 067 2079, 4063/12122 domājamās daļas, kas atbilst 914,36 m2 platībai (turpmāk – Zemesgabals),
Īpašums un Zemesgabals kopā turpmāk – Nekustamais īpašums.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda:
EUR 1043,82 (drošības nauda tiek ieskaitīta nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
- Nekustamo īpašumu ir tiesības nodot apakšnomā tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
- Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 169,40 (ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
- Nomniekam pienākums slēgt apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumu ar Nekustamā īpašuma apsaimniekotāju - SIA „Rīgas serviss”.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv.
Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Eglīte, tālr.67012662 un D.Dārziņa, tālr.67026004