• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nomas tiesību izsole Lielirbes ielā, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Nomas tiesību izsole Lielirbes ielā, Rīgā
  /   /
Adrese: Lielirbes iela, Rīga
Platība: 56 m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662, 67026004

Kadastra apzīmējums: 

0100 0750 757.

Izmantošanas mērķis:

Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemei (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.

Sākotnējās nomas maksas apmērs: 

EUR 1593,76 (bez PVN) gadā

Izsoles solis: 

EUR 160,00.

Drošības nauda: 

EUR 796,88

Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN), kas nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, ir jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Iznomāšanas termiņš:

līdz Lielirbes ielas vai Kārļa Ulmaņa gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: 

No 01.06.2018. līdz  13.06.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, 326.kabinetā.

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: 

Mutiska izsole notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst. 10.00, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departamentā, 302. kabinetā.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

Objekta dizaina atveidē jāievēro Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” prasības.

Objekta augstums ietekmes ziņā nevar dominēt pilsēttelpā un tam jārespektē virzienā uz centru fonā esošā apbūve.

Objekts materiāla un izteiksmes ziņā veidojams izteiksmīgs, labiekārtots, pielietoto materiālu ziņā kvalitatīvs pilsētvides (vēlams ar māksliniecisko pievienoto vērtību) objekts.

Objektam jāreklamē ne tikai atsevišķs produkts, bet arī līdzvērtīgā apjomā un biežumā jāsniedz informācija par valsts vai pilsētas aktualitātēm (proti, tam jābūt kā valsts vai pilsētas pozitīva tēla veidojošam un informatīvam objektam, kas ar sniegto informāciju “uzrunā” iedzīvotājus un pilsētas/valsts viesus.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.– 2018.gadam atrodas ielas sarkano līniju robežās, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.

Iznomātājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Nomas līguma projekts: 

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.

Kontaktinformācija: 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā, komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662), Daiga Dārziņa (tālrunis 67026004).