• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Duntes ielā 17B, Rīgā (Sarkandaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Duntes ielā 17B, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Duntes iela 17B, Rīga
Platība: 11 318 m²
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2019.gada otrais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 014 0076) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē, kvartālā starp Duntes ielu, Bukultu ielu, Ganību dambi un Dambja ielu. Zemesgabals atrodas teritorijā ar labi attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Šobrīd zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana, jo zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 2100) iela vēl nav izbūvēta.

Zemesgabalu šķērso Sarkandaugavas upīte un grāvis. Zemesgabalam blakus atrodas piesārņojumu vietas, kuras ir reģistrētas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

Zemesgabals nav apbūvēts, nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabalu 0.77 ha platībā aizņem mežs.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34) zemesgabals daļēji atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) (~9238 m2) un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (A) (~1480 m2).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabala funkcionālais zonējums būs daļēji jauktas centra apbūves teritorija (JC2), daļēji dabas un apstādījumu teritorija (DA2) un daļēji ūdeņu teritorija (Ū1)).

Informācija par inženiertīkliem:

ūdens vads d200, vidēja sprieguma elektrisko tīklu kabeļi un vidēja sprieguma gāzes vads atrodas Duntes ielā. Ūdensvads d600 atrodas Bultu ielā. Pašteces kanalizācijas vads, d700, lietus kanalizācijas vads d1500 un SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Duntes ielā un Bukultu ielā. Ne zemesgabalā, ne tā tuvumā AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

  1. Sarkandaugavas upīte saglabājama kā vaļēja ūdens noteka; regulāri jāveic Sarkandaugavas upītes tīrīšana;
  2. aizliegta esošo grāvju aizbēršana vai aizvietošana ar cauruļvadu; grāvju aizbēršana vai pārvietošana zemesgabala robežās iespējama tikai, izstrādājot teritorijas meliorācijas sistēmas pārkārtošanas tehnisko projektu, kas saskaņojams Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē;

pirms zemesgabala apbūves tā īpašniekam jāveic potenciālā piesārņojuma izpētes pasākumi zemesgabala daļās, kas robežojas ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrētajām piesārņotajām vietām, kurās konstatēts paaugstināts naftas produktu saturs gruntsūdeņos un gruntī (Nr. 01964/664  un Nr. 01964/656).