• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabalu bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 041 2019), un Krasta ielas rajonā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 043 9999 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti

Zemesgabalu bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 041 2019), un Krasta ielas rajonā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 043 9999 8001), turpmāk kopā – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir LVM Group, SIA, reģistrācijas numurs 40203068012. Nosolītā nomas maksa ir EUR 2357,00 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) gadā (bez PVN) par Zemesgabalu.