• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Rojas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 108 0283), nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Rojas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 108 0283), nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 18.04.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-45-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.