• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (darbnīcas Vadžu ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 037) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.1-9 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa) (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIRSNIŅA L.”, reģistrācijas Nr.40003783316, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 100,66 (bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu.