• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Lielvārdes ielā 141, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0188), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Lielvārdes ielā 141, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0188), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 126,50 (viens simts divdesmit seši euro, 50 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.