• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Kvēles ielā 64, Rīgā (kadastra Nr.0100 124 0303), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Kvēles ielā 64, Rīgā (kadastra Nr.0100 124 0303), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 93,50 (deviņdesmit trīs euro, 50 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.