• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā (kadastra Nr.0100 035 0030), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā (kadastra Nr.0100 035 0030), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957. Nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu ir EUR 315,00 (trīs simti piecpadsmit euro un 00 centi) mēnesī (bez PVN).