• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001)  un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LP GLOBAL”, reģistrācijas Nr.40203119569. Nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu ir EUR 350,55 (trīs simti piecdesmit simti euro un 55 centi) mēnesī (bez PVN).