• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOROS”, reģistrācijas Nr.40003184937, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 175,57 (viens simts septiņdesmit pieci eiro 57 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.