• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra  (CKA)”, reģistrācijas Nr.50003072341, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 811,50 (bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu.