• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību  nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRONVEL”, reģistrācijas Nr.40003245767, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1720,00 (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.