• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Dzelzavas ielā, Rīgā nomas tiesību ieguvējs

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošā zemesgabala bez adreses, Dzelzavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0773), nomas tiesību ieguvējs ir SIA “KOOL LATVIJA”, reģistrācijas numurs 40203022089. Nomas maksa ir EUR 800,00 (astoņi simti euro, 00 centi) gadā.