• di@riga.lv
    / +371 67026138

Lielirbes iela, Rīga

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Lielirbes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0757), nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Visual Agency”, reģistrācijas numurs 40103790051. Nosolītā nomas maksa ir EUR 15993,76 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro, 76 centi) (bez PVN) gadā.