• di@riga.lv
    / +371 67026138

Radio iela 1, Rīga

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Radio ielā 1, Rīgā, kas sastāv no būves – patvertnes ēkas (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 001) un zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8003), nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alus Fakultāte”, reģistrācijas numurs 40103979728, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 198,00 (viens simts deviņdesmit astoņi eiro 00 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.