• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Zemesgabalu bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 041 2019), un Krasta ielas rajonā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 043 9999 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti

Zemesgabalu bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 041 2019), un Krasta ielas rajonā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 043 9999 8001), turpmāk kopā – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir LVM Group, SIA, reģistrācijas numurs 40203068012. Nosolītā nomas maksa ir EUR 2357,00 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) […]

Nekustamā īpašuma Kvēles ielā 64, Rīgā (kadastra Nr.0100 124 0303), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Kvēles ielā 64, Rīgā (kadastra Nr.0100 124 0303), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 93,50 (deviņdesmit trīs euro, 50 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma Lielvārdes ielā 141, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0188), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Lielvārdes ielā 141, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0188), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 126,50 (viens simts divdesmit seši euro, 50 centi) mēnesī (bez PVN) par […]

Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0614), daļa “a1”, zemesgabala Jūrmalas gatvē 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0613), daļa “a2” un daļa “a3”, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0614), daļa “a1”, zemesgabala Jūrmalas gatvē 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0613), daļa “a2” un daļa “a3”, nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 18.04.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-45-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies […]

Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Rojas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 108 0283), nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Rojas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 108 0283), nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 18.04.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-45-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOROS”, reģistrācijas Nr.40003184937, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 175,57 (viens simts septiņdesmit pieci eiro 57 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo […]

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0027 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīta par nenotikušu neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0027 8001), nomas tiesību izsole saskaņā ar Komisijas 22.02.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-25-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību  nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRONVEL”, reģistrācijas Nr.40003245767, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1720,00 (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001)  un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LP GLOBAL”, reģistrācijas Nr.40203119569. Nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu ir EUR 350,55 (trīs simti piecdesmit simti euro un 55 centi) mēnesī […]