• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Aleksandra Čaka iela 139, Rīga

Atzīt par nenotikušu Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kas sastāv no: skola ēkas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051), un garāžas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 052), nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 01.06.2018. sēdē (protokols Nr.DINIK-18-55-pro) apstiprināto izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu.

Lielirbes iela, Rīga

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Lielirbes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0757), nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Visual Agency”, reģistrācijas numurs 40103790051. Nosolītā nomas maksa ir EUR 15993,76 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro, 76 centi) (bez PVN) gadā.

Radio iela 1, Rīga

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Radio ielā 1, Rīgā, kas sastāv no būves – patvertnes ēkas (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 001) un zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8003), nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alus Fakultāte”, reģistrācijas numurs 40103979728, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās […]