• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris, Rīga

Nekustamā īpašuma – tirdzniecības kioska (kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005) Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001), nomas tiesību nosolītājs ir SIA “Metla”, reģistrācijas numurs 50203064741, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par […]

Bez adreses, Juglas ielas rajonā, Rīgā

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Juglas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0141), nomas tiesību  nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NAKONA”, reģistrācijas numurs 40003271223, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 58,08 (bez PVN) gadā