• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Krišjāņa Barona iela 116A, Rīga

Nekustamā īpašuma – kioska moduļu būves ar terasi, bez kadastra apzīmējuma, turpmāk – Īpašums, un piesaistītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 035 0130) “A” daļas Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „SUSHI CLUB.LV”, reģistrācijas Nr.40103930497. Nosolītā nomas maksa par Īpašumu ir 1350,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro)  EUR mēnesī (bez […]

Maskavas ielā 430, Rīga

Nekustamā īpašuma – mehāniskās darbnīcas (kadastra apzīmējums 0100 125 0118 012) ar piebūvi un sarga mājas (kadastra apzīmējums 0100 125 0118 013) Maskavas ielā 430, Rīgā, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RITONS”, reģistrācijas numurs 40002064595, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu […]