• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību  nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRONVEL”, reģistrācijas Nr.40003245767, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1720,00 (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.

Nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoles – nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīta par nenotikušu nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoles izsoli saskaņā ar Komisijas 22.01.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-8-pro) apstiprinātā izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001)  un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LP GLOBAL”, reģistrācijas Nr.40203119569. Nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu ir EUR 350,55 (trīs simti piecdesmit simti euro un 55 centi) mēnesī […]