Izdrukāt

 

INFORMĀCIJA PAR IZNOMĀJAMIEM ZEMESGABALIEM
NO PRIVĀTPERSONĀM NOMĀTO ĪPAŠUMU SARAKSTS, KAS NEPIECIEŠAMI KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
INFORMĀCIJA PAR TELPU IZNOMĀŠANU

 

Pašvaldība sev piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu iznomā atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" prasībām